2024 - இலங்கை பரீட்சைக்கான பாடசாலைகளின் (பரீட்சை நிலையங்கள்) பதிவுகள் முடிவடைந்த பின்னர் மாணவர்களிற்கான பதிவுகள் ஆரம்பமாகும்.