இலங்கை சிதம்பரா கணிதப்போட்டி 2023 ற்குரிய மாணவர் பதிவு முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Student registration for Sri Lanka Chithambara Maths Challenge 2023 is closed